X

Nawet w najbiedniejszych krajach świata dzieci chcą chodzić do szkoły.

My fundujemy stypendia na lepszą przyszłość.

play
2017.04.20

Sprawozdanie finansowe fundacji za rok 2016

Sprawozdanie finansowe fundacji obejmuje okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku. Zostało opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (DZ.U. Nr 137, poz.1539 z 2001 roku) oraz w oparciu o zasady określone w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Wycena aktywów i pasywów fundacji dokonana została zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Na dzień bilansowy 31.12.2016 roku fundacja nie posiada składników majątku zaliczanych do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, należności i inwestycji długoterminowych oraz należności i inwestycji krótkoterminowych.

Fundusz statutowy jednostki, określony w statucie fundacji z dnia 24 kwietnia 2011 roku, nie uległ zmianie i wynosi 1000 zł.

Zysk z 2016 roku w wysokości 10 978, 12 zł. powiększy przychody fundacji w następnym roku obrotowym.

Sprawozdanie finansowe fundacji 2016